fbpx

Privacyverklaring

In de praktijk van ‘Sylvane & Maarten’ en/of op de website www.sylvanemaarten.nu worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken, delen, bewaren en beveiligen.

De verwerking van privacygevoelige gegevens gaat ten alle tijde conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-wet).

Op welke manieren verzamelen ‘Sylvane & Maarten’ jouw gegevens?

 • Dit doet ‘Sylvane & Maarten’ via de online mail-linksecretariaat@sylvanemaarten.nu
 • Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij vragen bij het plaatsen en afrekenen van uw kaarten voor (interactieve)lezingen om enkele persoonsgegevens.
 • Via telefonisch en/of mailcontact met onze secretaresse
 • Schriftelijk tijdens de trajecten zelf.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat:

 • Normale persoonsgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, email-adres en bij zakelijke klanten de bedrijfsgegevens.
 • Bijzondere persoonsgegevens: de gegevens die worden opgetekend tijdens uw behandeltraject en later in uw dossier worden vermeld.
 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij bijvoorbeeld een andere alternatieve zorgverlener.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Delen van jouw persoonsgegevens

Op het moment dat ‘Sylvane & Maarten’ gebruik maakt van derden om je gegevens te verwerken is die partij de verwerker. Als er andere partijen betrokken zijn, kan deze partij ook je gegevens verwerken. ‘Sylvane & Maarten’ heeft een boekhouder/accountant, een secretaresse en een lichaamstherapeute.

 • ‘Sylvane & Maarten’ zal jouw normale persoonsgegevens zo nodig delen met onze boekhouder/accountant.
 • ‘Sylvane & Maarten’ zal jouw bijzondere persoonsgegevens zo nodig delen met onze secretaresse voor het bijhouden van jouw dossier.
 • ‘Sylvane & Maarten’ zal jouw aantekeningen over jouwgezondheidstoestand indien nodig delen met onze lichaamstherapeute.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching/ therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens onze afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij jou eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaren van jouw persoonsgegevens

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die jij ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling bijvoorbeeld, ‘MB 1 traject’
 • De kosten van het consult

Jouw rechten

Recht op bezwaar: het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.
Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens: je mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van jouw persoonsgegevens.

Recht op duidelijke informatie: je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden (je kunt dit nazien in het huidige document).
Recht op inzage en dataportabiliteit: je hebt het recht om alle persoonsgegevens in te zien die ‘Sylvane & Maarten’ van je heeft verzameld en een digitale kopie aan te vragen.

Recht van rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen.
Recht op vergetelheid: wij wissen jouw persoonsgegevens indien je daarom vraagt, tenzij ‘Sylvane & Maarten’ een goede reden heeft dit niet te doen.

‘Sylvane & Maarten’ zal er alles aan doen om je authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen.

Je gegevens beschermen

‘Sylvane & Maarten’ zal er alles aan doen om je authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen.

Ontevreden?

Ben je niet tevreden op de manier waarop ‘Sylvane & Maarten’ met je persoonsgegevens omgaat? Je kunt ‘Sylvane & Maarten’ dit laten weten, maar mocht je niet tevreden gesteld zijn, dan adviseert ‘Sylvane & Maarten’ je om contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 2001 201.

23 januari, 2019 Middelburg

Scroll to top